Full lyrics to 'Ngum Yisspeyyak'Nghi Nyawa', a song by Samuel Ibrahim Wakdon
Own A Blog Like This
For Questions, Inquiries, Click Here
Page | Group - Follow us - Call us - Hire Us -

upload your song here

Online music upload website

Full lyrics to 'Ngum Yisspeyyak'Nghi Nyawa', a song by Samuel Ibrahim Wakdon

  


Lyrics of the song..
"Ngum Yisspeyyak'Nghi NyawaN" (Na ji Kiranka yanzu)
A translation of Hausa Hymn No. 174.. Bogghom Language from Kanam LGA in Plateau State. Jos.
Verse 1.
-'Ngum Yisspey... yak'ngi Nyawa
Na ji Kiranka yanzu)
Yisspey...kei Bapiyyommah...
Ah khin shal...lak Yesu pang num Kam..mom, 'Nghi pann...
Khin mal...lit-ra...
(A cikin jinin ka Yesu, ka wanke zuciyata)
-Mbunk ahm 'ngha...nang passarki...
(Ko Na zo da zunubi)
Nang lak...kwonog'nghir-rah...
(Da rashin karfina)
Nni mapbah, gah ghillak warrim gah pann... khin mallit-ra...
(Na sani kai ba za ki ka tsarkake ni ba)

Koros
Ahm...ma 'ngha yeh ga'ak...'ngor..ri billom ma'ak...
(Ubangijina, ga ni nan, na zo)
Ahm...ma 'ngha yeh kei Bapiy...
Yah ngu'uk sonong mallah...
(Sai ka ji adu'ata, ka ba ni taimako)(2x)
Verse 2.
Ah yeh ga'ak... ahm lak mangye...
Nni mah...kuk sonong mallah...
(A wurinka Kasai akwai murna Sosai)
Nni gah...'nghin dah'nghim Yillangmal nang map..mep nya'ngallah...
(Kai ne ka ba ni kwanciyar rai da sanin gaskiya)
Ahm bak 'nguuk ... shibillom ma...
(Ina so in ci gaba,)
Yah Dom...ma kwonog 'gah...
(In zama cikake)
Yah mam...tih iri hali ga'ak
(In koyi irin halinka)
Yah yok...mep bak gallah...
(In dauki giciye)
Koros.
Ahm...ma 'ngha yeh ga'ak, 'ngor ri ah billom ma'ak
(Ubangijina, ga ni nan na zo)
Ahm...ma 'ngha yeh kei Bapiy.. yah ngu'uk sonong mallah...
(Sai ka ji adu'ata, ka ba ni taimako)(3x)
Finally...
Yah ngu'uk... sonong mallah...
Yah ngu'uk...sonong mallah

Post a Comment

0 Comments